1. Świat Toyoty
  2. O Toyocie

Ochrona danych Osobowych (RODO)

 

Zachowanie poufności danych jest dla ASO MR sp. z o.o. sp.k. (dalej Spółka) niezwykle ważne i chcemy, aby każda osoba, której dane przetwarzamy wiedziała, że stosujemy odpowiednie środki ochrony danych. Dlatego w związku z wdrożeniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Spółka m.in.:

  1. Powołała zgodnie z art. 37 RODO Inspektora Ochrony Danych, który nadzoruje przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.
  2. Wdrożyła na podstawia art. 24 ust. 1 i 2 RODO dokumentację dotycząca ochrony danych osobowych tj.: Politykę Ochrony Danych.
  3. Zastosowała środki ochrony bezpieczeństwa danych o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt f RODO.

Celem wdrożenia ww. środków jest zapewnienie należytej ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę jako administratora danych a dotyczących m.in. Klientów, Potencjalnych Klientów i Kontrahentów Spółki.

Spółka przechowuje zebrane dane osobowe wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Jeśli okaże się, że dane osobowe muszą zostać przekazane poza obszar EOG zostaną zastosowane w zależności od potrzeby Standardowe klauzule umowne oraz Tarcza prywatności jako środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych.

Spółka przetwarza dane osobowe wyłącznie przez okres wskazany w przepisach prawa albo dopóki będą one niezbędne do realizacji celu przetwarzania.

Obowiązek informacyjny – klauzula zgody

Administratorem Twoich danych osobowych jest ASO MR sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Radom (26-600 Radom) przy ul. Kielecka 68/70.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych ASO MR sp. z o.o. sp.k., o ile wyrazisz na nie zgodę. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie treści marketingowych podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W dowolnym momencie masz prawo cofnąć wyrażoną zgodę, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do przedstawienia Ci oferty produktów lub usług oferowanych przez ASO MR sp. z o.o. sp.k.

ASO MR sp. z o.o. sp.k. będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz ASO MR sp. z o.o. sp.k. Dane osobowe mogą być udostępnione również innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych o ile podmioty mające siedzibę w tych państwach w odpowiedni sposób zabezpieczają dane osobowe.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Jeśli podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, to Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia tej zgody.

Jakie masz prawa?

Przysługuje Ci prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych w art. 21 RODO;
  • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

 

 

Kontakt

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:

Inspektor Ochrony Danych: Łukasz Onysyk iod@toyota.radom.pl